OBVEZNO RAZKUŽEVANJE SKUPNIH PROSTOROV

Spoštovani etažni lastniki.

Vlada Republike Slovenije je, 28.3.2020, sprejela Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb, s katerim se mora vsaj 2 x dnevno izvajati razkuževanje vseh površin, kjer so možni stiki rok s površinami (kljuke, ograje, stikala). Odlok pripenjamo tudi v samem sporočilu. Zagotovitev tako izvajalcev razkuževanja, kot tudi samih razkužil v danih razmerah, ni enostavna naloga.

Obstoječe čistilce v stavbi bomo pozvali, da pristopijo k razkuževanju skladno z Odlokom, v kolikor pa lahko sami pristopite k razkuževanju oz. v vaši stavbi ni organiziranega pogodbenega čiščenja, pa nam to sporočite. Razkužila vam bomo poskušali dostaviti glede na trenutne možnosti dobave s strani dobaviteljev. Plačilo izvajanja ukrepov razkuževanja je strošek lastnikov, v kolikor pa vlada, glede na pobudo Ministrstva za okolje in prostor, sprejme sklep, da je možno koristiti tudi sredstva rezervnega sklada, bo strošek plačan iz rezervnega sklada. Prosimo za vaš čimprejšnji odziv, najkasneje pa do 31.3.2020 do 12h.

S tem bomo lahko organizirali tako izvajanje razkuževanja pri čistilcih, kakor tudi nabavo čistil.

Ostanite zdravi, ostanite doma. Vaš upravnik Distor d.o.oVlada sprejela Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo 28. 3. 2020 Vlada Republike Slovenije Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo, t.i. zakonski #protiKoronapaket #PKP1. Vlada je kot enega od ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije novega koronavirusa sprejela tudi Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb. Sprejela je tudi spremembe Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki narekujejo, da nakup v času od 8.00 do 10.00 ure lahko opravijo izključno ranljive skupine (npr. invalidi, upokojenci, nosečnice). Upokojenci lahko opravijo nakup samo v tem času. Vlada sprejela predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo, t.i. zakonski #protiKoronapaket #PKP1. V skladu s 143. členom Poslovnika državnega zbora Vlada Republike Slovenije predlaga, da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku, da bi se omilile posledice oziroma zmanjšali negativni učinki epidemije COVID-19 za državljane in gospodarstvo za čas od uveljavitve zakona do 31. maja 2020. Vsi v predlogu zakona predvideni ukrepi so nujni, saj je treba nemudoma zagotoviti sredstva za izvajanje ukrepov pri zajezitvi, obvladovanju in preprečevanju širjenja epidemije. Glavni cilj predloga zakona je omiliti posledice virusa COVID-19 za državljane ter gospodarstvo z ukrepi na različnih področjih. Specifični cilji predlaganih ukrepov so ohranjanje delovnih mest in delovanja podjetij, izboljšanje socialnega položaja ljudi, še posebej najbolj ogroženih zaradi virusa COVID-19, izredna pomoč samozaposlenim, izboljšanje likvidnosti podjetij, pomoč znanstveno raziskovalnim projektom za boj z epidemijo virusa COVID-19, znižanje sejnin in funkcionarskih plač na državni ravni, oprostitev plačila storitev distribucije in pomoč kmetijstvu. Sprejete ukrepe bodo na jutrišnji novinarski konferenci (ob 17. uri) podrobneje predstavili predsednik vlade Janez Janša, podpredsednica vlade in ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec, podpredsednik vlade in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in podpredsednik vlade in minister za obrambo Matej Tonin. Vlada izdala odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb Vlada je na današnji seji kot enega od ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije novega koronavirusa izdala Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb. Odlok določa obvezno razkuževanje opreme v skupnih prostorih v ali ob večstanovanjski stavbi najmanj dvakrat dnevno. Pogostost razkuževanja je odvisna od števila posameznikov, ki živijo v večstanovanjski stavbi. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu. Še zlasti se mora najmanj dvakrat dnevno razkuževati: kljuke na vhodu v večstanovanjsko stavbo, ograje v večstanovanjski stavbi, stikala za upravljanje in kabine dvigala, stikala v skupnih prostorih večstanovanjske stavbe, oprijemala in druga oprema, kjer je mogoče ob redni uporabi pričakovati več stikov rok s površinami. Poleg tega se mora na vidnem mestu pred vstopom v dvigalo namestiti opozorilo: »Uporaba dvigala predstavlja tveganje za prenos okužbe COVID-19, zato kabino dvigala uporabljajte posamično. Po uporabi stikal za upravljanje dvigala se ne dotikajte oči, nosu ali ust ter si umijte roke.« Upravniki večstanovanjskih stavb morajo poskrbeti, da se najmanj dvakrat dnevno organizira razkuževanje opreme. Razkuževanje izvede upravnik ali tretja oseba po izboru upravnika ali etažni lastniki, če upravnik nima dovolj zaposlenih, ali lastniki v večstanovanjski stavbi, v kateri nimajo upravnika. Vir: Ministrstvo za zdravje Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom Vlada je sprejela Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. V Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20 in 32/20) se v 2.a členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: »(2) Nakup v času od 8.00 do 10.00 ure lahko opravijo izključno ranljive skupine (npr. invalidi, upokojenci, nosečnice). Upokojenci lahko opravijo nakup samo v tem času.«. Z omejitvijo časa posebej za ranljive skupine od 8.00 do 10.00 ure se želi to ranljivo skupino dodatno zaščiti tako, da se jo loči od ostale skupine potrošnikov. Ta odlok začne veljati 30. marca 2020. Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Vlada izdala Odlok o začasni prepovedi opravljanja zračnega prevoza v Republiki Sloveniji Zaradi zajezitve širjenja virusa SARS-CoV-2 in s tem povezanega vpliva na varovanje javnega zdravja ljudi in varnosti premoženja je Vlada Republike Slovenije dne 17. 3. 2020 sprejela Odlok o prepovedi opravljanja zračnih prevozov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 26/20). Odlok začasno prepoveduje opravljanje mednarodnega zračnega prevoza potnikov iz vseh držav v Republiko Slovenijo, tudi znotraj Evropske unije. člen Uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti med drugim določa, da lahko država članica zavrne, omeji ali uvede pogoje za uresničevanje prometnih pravic, da razreši nenadne kratkotrajne težave, ki nastanejo zaradi nepredvidljivih in neizogibnih okoliščin za največ 14 dni. Nadalje 21. člen navedene uredbe določa, če težave, ki zahtevajo take ukrepe trajajo dlje kot 14 dni, država članica o tem obvesti Komisijo in druge države članice ter lahko, v soglasju s Komisijo, določen ukrep podaljša še za največ 14 dni. Ker je rok iz navedenega odloka Vlade Republike Slovenije, določen skladno z uredbo, potekel, je potrebno zaradi nadaljevanja ukrepov za zajezitev širjenja virusa, trajanje omejitev mednarodnega zračnega prevoza potnikov podaljšati. Glede na navedeno Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da prepovedi sprejete na podlagi odredbe ministra za zdravje, izpolnjujejo kriterij sorazmernosti kot zahteva 21. člen prej navedene uredbe, saj se nanaša zgolj na opravljanje mednarodnega rednega in posebnega (čarterskega) prevoza potnikov ter letenje zrakoplovov splošnega letalstva, ne velja pa za tovor in/ali pošto ter državne lete, upoštevaje sprejete ukrepe za obvladovanje epidemiološkega izrednega stanja glede zajezitve širjenja COVID-19 posameznih držav članic EU. Vir: Ministrstvo za infrastrukturo Imenovanje vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za skupno zunanjo in varnostno politiko v Ministrstvu za zunanje zadeve Vlada je sprejela sklep, da se s 1. aprilom 2020 imenuje Jerneja Müllerja za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za skupno zunanjo in varnostno politiko v Ministrstvu za zunanje zadeve, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po izvedenem natečajnem postopku, vendar največ za dobo šest mesecev. Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve Imenovanje vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za multilateralo in razvojno sodelovanje Vlada je sprejela sklep, da se mag. Anito Pipan z 31. marcem 2020 razreši s položaja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za skupno zunanjo in varnostno politiko, hkrati pa se mag. Anito Pipan s 1. aprilom 2020 imenuje za vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za multilateralo in razvojno sodelovanje v Ministrstvu za zunanje zadeve, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po izvedenem natečajnem postopku, vendar največ za dobo šest mesecev. Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve Razrešitev s položaja v. d. generalnega direktorja Ministrstva za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep, da se Mihaela Zupančiča razreši s položaja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za mednarodno pravo in zaščito interesov v Ministrstvu za zunanje zadeve. Vlada Republike Slovenije je na predlog ministra za zunanje zadeve sprejela sklep, da se s 1. 4. 2020 za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za mednarodno pravo in zaščito interesov v Ministrstvu za zunanje zadeve imenuje dr. Marka Rakovca, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po izvedenem natečajnem postopku, vendar največ za dobo šestih mesecev. Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve Razrešitev in imenovanje generalnega sekretarja na MDDSZ Na današnji seji je vlada Simona Švarca, z 31. 3. 2020, razrešila s položaja generalnega sekretarja v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Vlada RS je za v. d. generalnega sekretarja v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti imenovala mag. Lovra Lončarja. Mag. Lovro Lončar bo položaj vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti nastopil 1. 4. 2020, in sicer do imenovanja generalnega sekretarja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, do 30. 9. 2020. Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Vlada imenovala vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za stvarno premoženje v Ministrstvu za javno upravo Vlada RS je na današnji seji imenovala Majo Nikolić Pogačar za vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za stvarno premoženje v Ministrstvu za javno upravo. Maja Nikolić Pogačar je bila imenovana za vršilko dolžnosti generalne direktorice, in sicer od 28. 3. 2020 do imenovanja generalnega direktorja Direktorata za stvarno premoženje po predhodno izvedenem javnem natečaju, vendar za največ šest mesecev, oziroma najkasneje do 27. 9. 2020. Minister za javno upravo bo sprožil natečajni postopek za položaj generalnega direktorja Direktorata za stvarno premoženje v Ministrstvu za javno upravo. V skladu z Zakonom o javnih uslužbencih pa v času od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja novega uradnika na položaj lahko brez javnega natečaja, največ šest mesecev, naloge na tem položaju opravlja vršilec dolžnosti. Vir: Ministrstvo za javno upravo

Iščete upravnika?

Zaupajte nam nekaj osnovih podatkov vašega objekta ter vaše kontaktne podate in poslali vam bomo našo ponudbo.

ZAHTEVAJ PONUDBO

BREZPLAČNA POMOČ

Brezplačno svetovanje strankam v zvezi z upravljanem in vzdrževanjem objekta

 01 542 10 70 | 041 759 777